Advertisement

11 Job in Mandalay

by Hotel by the Red Canal, Mandalay on 22 June, 2020

Aung Myay Thar Zan, Mandalay , Myanmar

Job Description

• Hygiene, Costing ပိုင္းမ်ားကိုကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္ရမည္ ။
• ရိုးသားႀကိဳးစားသူျဖစ္ရမည္။
• က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။
• ကၽြမ္းက်င္မႈေပၚမူတည္ၿပီး လစာင္င္စားခြင့္ရွိသည္။


Desired Skills and Expertise

• မိမိလုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းပိုင္းအား တာဝန္ယူနိုင္ရမည္။
• Team ကို ဦးေဆာင္နိုင္ရမည္။
• ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးရွိရမည္။
• စားဖိုမႈးလုပ္သက္ အနည္းဆုံး (2) ႏွစ္ရွိရမည္။
• အသက္ (50) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။
• ဥေရာပအစားအစာမ်ားခ်က္ျပဳတ္နိုင္ရမည္။


We offer

• Male/Female.
• Salary is negotiable.
• Service Bonus + Hostel Allowance + Meal arrangement + Competitive salary depending on
experience


Work location

No(417) Corner of 63 & 22 streets,Aung Myae Thar Zan Township.,Mandalay.

by Pullman Mandalay Mingala on 31 January, 2020

Chan Mya Tharsi, Mandalay , Myanmar

Overview of duties
"• Behaves and acts in an exemplary fashion, embodying the brand mindset
• Welcomes guests and provides a high standard of service in the F&B point of sale or meeting rooms (co-meeting offer)
• Contributes globally to guest satisfaction through the quality of his/her work and exemplary behaviour"
Main responsibilities
Customer relations
"• Provides a friendly and personalised welcome for guests
• Offers attentive service and adapts to any constraints guests may have
• Heeds any remarks made by guests and ensures follow-up
• Establishes good relations with guests, offering advice and fostering customer loyalty"
Professional techniques / Production 
"• Completes the following tasks:
- prepares the point of sale and preparation areas
- welcomes guests and provides waiter service
- cleans and tidies the restaurant and preparation areas after closing
• Before every workshift, finds out about dish composition and any shortages
• Organises his/her work to suit fluctuations in numbers, events and guests
• Ensures the equipment used remains in good condition "
Team management and cross-departmental responsibilities 
Communicates and cooperates closely with the other departments (kitchens, bars, lobby, banquet etc)
Commercial / Sales
"• Is attentive to and respects guests' needs
• Helps increase customer loyalty through quality of service
• Conveys an attitude in tune with the brand, contributing to the friendly atmosphere of the restaurant and dining rooms
• Recommends and promotes the F&B and bar offers. In a wider context, is familiar with the hotel's services and latest offers"
Management and administration
"• Takes part in meeting the department's targets by respecting the procedures and internal audits applicable in the hotel
• Helps manage crockery and appliances by avoiding breakages
• May be asked to help with inventories"
Hygiene / Personal safety / Environment
"• Ensures that the workplace remains clean and tidy and the safety of consumable goods by always respecting HACCP regulations
• Respects the instructions and safety guidelines for the equipment used
• Applies the hotel's security regulations (in case of fire etc)
• Respects the hotel's commitments to the ""Environment Charter"" (saving energy, recycling, sorting waste etc)"

by Easy Ray on 23 March, 2020

Chan Aye Thar Zan, Mandalay , Myanmar

• Possess leadership quality and initiative.
• Able to communicate ideas and thoughts across to others.
• Ability to build Teamwork community.
• Excellent mechanical and operational aptitude.

• Higher School Education
• Age 23 years above
• Minimum 3 – 5 years of bakery experience

by Hotel By The Red Canal on 20 March, 2020

Aung Myay Thar Zan, Mandalay , Myanmar

GUEST SERVICE ASSOCIATE DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

 

 • Register guests and assigns rooms. Accommodates special requests whenever possible.
 • Assists in preregistration and blocking of rooms for reservations.
 • Thoroughly understand and adheres to proper credit, check- cashing, and cash handling policies and procedures.
 • Understands room status and room status tracking.
 • Knows room locations, types of rooms available, and room rates.
 • Must be sales-minded. Presents options and alternatives to guests and offers assistance in making choices.
 • Uses suggestive selling techniques to sell rooms and to promote other services of the hotel.
 • Knows the location and types of available rooms as well as the activities and services of the property.
 • Coordinates room status updates with the housekeeping department by notification housekeeping of all check outs, late checkouts, early check-ins, special requests, and day use rooms.
 • Possesses a working knowledge of the reservations department. Takes same day reservations and future reservations when necessary. Knows cancellation procedures.
 • Maintains guest room key storage, and maintains and supervises access to safe deposit boxes.
 • File room keys
 • Knows how to use front office equipment.
 • Process guest check-outs.
 • Performing cashier related functions like posting charges to guest accounts, raising paid out's, currency exchange,
 • Follows procedures for issuing and closing safe deposit boxes used by guests.
 • Works closely with the housekeeping department in the keeping room status reports up to date and coordinates requests for maintenance and repair work.
 • Uses proper telephone etiquette.
 • Performs cashiering tasks like bill / invoice settlement, posting charges to the guest, paid out's , Foreign currency exchange etc.
 • Uses proper mail, package, and message handling procedures.
 • Reads and initials the pass-on log and bulletin board daily. Is aware of daily activities.
 • Attends department meetings.
 • Reports any unusual occurrences or requests to the manager or assistant manager.
 • Knows all safety and emergency procedures, Is aware of accident prevention policies.
 • Maintains the cleanliness and neatness of the front desk area.
 • Understand that business demands sometimes make it necessary to move employees from their accustomed shift to other shifts.

 

PREREQUISITES:

Education: High school graduate or equivalent. Must speak, read. Write, and understand the primary language used in the workplace. Must be able to speak and understand the English language used by the guests who visits the hotel.

Experience: Previous hotel-related experience desired.

Physical: Requires fingering, grasping, writing, standing, sitting, walking, repetitive motions, hearing, visual acuity.

 

by Hotel By The Red Canal on 03 February, 2020

Aung Myay Thar Zan, Mandalay , Myanmar

POSITION SUMMARY:

 • Manages daily restaurant operations and assists with menu planning maintains sanitation standards and assists servers and hosts on the floor during peak meal periods. 
 • Strives to continually improve guest and employee satisfaction and maximize the financial performance in areas of responsibility.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

 

 • Oversea the dining area, supervises food and beverage service staff in accordance with operating policies that he or she may help establish.
 • Creates a positive team atmosphere among Team Members.
 • Maintains records of staff periodic manner and operating costs.
 • Provides feedback and coaching to the Team regularly.
 • Understands building capability through Cross training
 • Treats all Team Members fairly, with respect.
 • Sets high standards for appropriate team behaviour on shift.
 • Works with food and beverage staff to ensure proper food presentation and proper food-handling procedures.
 • Handle guest complaints in restaurants.
 • Schedules periodic food and beverage service staff meetings to ensure correct interpretation of policies and obtain feedback from staff members.
 • Maintain budget and employee records, prepare payroll, and pay bills, or monitor bookkeeping records.
 • Check the quality of deliveries of fresh food and baked goods.
 • Meet with sales representatives to order supplies such as tableware, cooking utensils, and cleaning items.
 • Arrange for maintenance and repair of equipment and other services.
 • Total receipts and balance against sales, deposit receipts, and lock facility at end of day.
 • Ensures new products are executed properly the following roll-out.
 • Is capable of handling irate customers with a friendly/calm attitude.
 • Ensures product quality and great service.
 • Shows enthusiasm about guest within the restaurant.
 • Is flexible in dealing with changes/problems (e.g., being short staffed).
 • Has effectively forecasted restaurant needs.
 • Shifts priorities and goals as work demands change.
 • Priorities tasks effectively to ensure most important tasks are completed on time.
 • Delegates and follow-up effectively.
 • Taking Ownership of issues or tasks and also give detail update of the F&B manager and the General Manager.
 • Seeks, listens and responds to Guest feedback.
 • Coaches team on how to exceed Guest expectations.
 • Does not blame others; takes accountability for problems.
 • Effectively identifies restaurant problems through reports and can ideate & execute to resolve the same.
 • Proficiency in using computer software to monitor inventory, track staff schedules and pay, and perform other record keeping tasks.
 • Proficiency in Point of sale ( POS ) software, inventory software, Restaurant guest satisfactory tracking software etc.
 • Assist in planning regular and special event Menu.

 

PREREQUISITES:

Education:

 • Degree, High schooling or one year's Diploma in Hotel Management or equivalent.

Experience: 

 • Has effectively managed Team Members for 12+ months.
 • Previous experience in similar Job role.
 • Coached and improved performance of at least one poorly performing Team member/Manager
by Easy Ray on 23 March, 2020

Chan Aye Thar Zan, Mandalay , Myanmar

စားသုံးဖွယ်ရာ များကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု ပေးရန်။
ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျှဉ်းစည်းကမ်း များအတိုင်း လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု များကိုလုပ်ဆောင် ရမည်

မိမိ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူတကွပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်၊
အလယ်တန်း အဆင့်ပညာရေး ရှိရမည်။


 

by Red Canal on 17 March, 2020

Aung Myay Thar Zan, Mandalay , Myanmar

POSITION SUMMARY:

 • Manages daily restaurant operations and assists with menu planning maintains sanitation standards and assists servers and hosts on the floor during peak meal periods. 
 • Strives to continually improve guest and employee satisfaction and maximize the financial performance in areas of responsibility.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:

 

 • Oversea the dining area, supervises food and beverage service staff in accordance with operating policies that he or she may help establish.
 • Creates a positive team atmosphere among Team Members.
 • Maintains records of staff periodic manner and operating costs.
 • Provides feedback and coaching to the Team regularly.
 • Understands building capability through Cross training
 • Treats all Team Members fairly, with respect.
 • Sets high standards for appropriate team behaviour on shift.
 • Works with food and beverage staff to ensure proper food presentation and proper food-handling procedures.
 • Handle guest complaints in restaurants.
 • Schedules periodic food and beverage service staff meetings to ensure correct interpretation of policies and obtain feedback from staff members.
 • Maintain budget and employee records, prepare payroll, and pay bills, or monitor bookkeeping records.
 • Check the quality of deliveries of fresh food and baked goods.
 • Meet with sales representatives to order supplies such as tableware, cooking utensils, and cleaning items.
 • Arrange for maintenance and repair of equipment and other services.
 • Total receipts and balance against sales, deposit receipts, and lock facility at end of day.
 • Ensures new products are executed properly the following roll-out.
 • Is capable of handling irate customers with a friendly/calm attitude.
 • Ensures product quality and great service.
 • Shows enthusiasm about guest within the restaurant.
 • Is flexible in dealing with changes/problems (e.g., being short staffed).
 • Has effectively forecasted restaurant needs.
 • Shifts priorities and goals as work demands change.
 • Priorities tasks effectively to ensure most important tasks are completed on time.
 • Delegates and follow-up effectively.
 • Taking Ownership of issues or tasks and also give detail update of the F&B manager and the General Manager.
 • Seeks, listens and responds to Guest feedback.
 • Coaches team on how to exceed Guest expectations.
 • Does not blame others; takes accountability for problems.
 • Effectively identifies restaurant problems through reports and can ideate & execute to resolve the same.
 • Proficiency in using computer software to monitor inventory, track staff schedules and pay, and perform other record keeping tasks.
 • Proficiency in Point of sale ( POS ) software, inventory software, Restaurant guest satisfactory tracking software etc.
 • Assist in planning regular and special event Menu.

 

PREREQUISITES:

Education:

 • Degree, High schooling or one year's Diploma in Hotel Management or equivalent.

Experience: 

 • Has effectively managed Team Members for 12+ months.
 • Previous experience in similar Job role.
 • Coached and improved performance of at least one poorly performing Team member/Manager
by Hotel By The Red Canal on 04 February, 2020

Aung Myay Thar Zan, Mandalay , Myanmar

Skills

 • Able to prepare and handle all aspects of food,
  especially North and South Indian, and Tandoori Dishes.
 • Able to create new dishes and promote menus for
  people of multiple cultures.
 • Able to maintain food safety and hygiene
  standards according to HACCP.
 • Able to make breakfast, lunch and dinner for 100
  people daily.

Qualifications

 • At least 3 to 5 years of experience working at
  an Indian cuisine restaurant.
 • Speaks Hindi and/or English.
 • Must be between ages of 27 to 40.
 • Must be passionate about food, compliant with
  hygiene standards, and must be able to work in high pressure environment.
 • A positive attitude with enthusiasm for customer
  satisfaction.
by Easy Ray on 23 March, 2020

Chan Aye Thar Zan, Mandalay , Myanmar

ရုပ်ရည်သန့်ပြန့် ရိုးသားကြိုးစားပြီး အလုပ်ကို တာဝန်ကျေပွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။
၀န်ဆောင်မှု့ ပေးရမည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သဖြင့် စိတ်ရှည်သောသူဖြစ်ရမည်။
စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။
နေ၊စား ငြိမ်းစီစဉ်ပေးမည်

အသက် (၁၈) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်၊
အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်၍ ရိုးသားကြိုးစားတက်ကြွသောသူဖြစ်ရမည်၊
အရည်အချင်းပေါ်မူ၍ လစာညှိုနှိုင်းပေးမည်။
အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။

by Hotel By The Red Canal on 30 March, 2020

Aung Myay Thar Zan, Mandalay , Myanmar

Skills

 • Able to prepare and handle all aspects of food,
  especially North and South Indian, and Tandoori Dishes.
 • Able to create new dishes and promote menus for
  people of multiple cultures.
 • Able to maintain food safety and hygiene
  standards according to HACCP.
 • Able to make breakfast, lunch and dinner for 100
  people daily.

Qualifications

 • At least 3 to 5 years of experience working at
  an Indian cuisine restaurant.
 • Speaks Hindi and/or English.
 • Must be between ages of 27 to 40.
 • Must be passionate about food, compliant with
  hygiene standards, and must be able to work in high pressure environment.
 • A positive attitude with enthusiasm for customer
  satisfaction.
Advertisement