20 Job in Lanmadaw

by LOTTERIA on 27 January, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

 Fast Food Restaurant Members  - Male / Female

- ပညာအရည်အချင်း အနည်းဆုံး အထက်တန်းအဆင့် ဖြစ်ရမည်။

-  အလုပ်အတွေ့ကြုံမရှိသေးသော အ ဝေးသင်နှင့် Day ကျောင်းတက်နေသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

- အသက် - ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

- အလုပ်လိုအပ်ချက်ရှိပါက နယ်သွား နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- အလုပ် အဆိုင်း (၂)ဆိုင်း ဆင်းရမည်။ (အလှည့်ကျ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ )

- စိတ်ဝင်စားသူများ မည်သူမဆို လျှောက်ထားနိုင်သည်။

- တစ်ပတ် တစ်ရက် နားရက်ခံစားခွင့်ရှိသည်။

- အလုပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ လုပ်ကိုင်လိုသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

by BaobaBed Hostel Group on 24 July, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

Job Description
• Set up workstations with all needed ingredients and cooking equipment
• Prepare ingredients to use in cooking (chopping and peeling vegetables, cutting meat etc.)
• Check food while cooking to stir or turn
• Keep a sanitized and orderly environment in the kitchen
• Ensure all food and other items are stored properly
• Check quality of ingredients
• Monitor stock and place orders when there are shortages
  

Desired Skills and Expertise
• High school or diploma
• 2 years experience Related fields
• Knowledge of various cooking procedures and methods (grilling, baking, boiling etc.)
• Ability to work in a team
• Good communication skills
• Excellent physical condition and stamina


We offer
• Male/Female.
• Salary is negotiable.

by Strong Source Holding Co.,Ltd on 13 January, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, nine business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas.

 

Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts,
Construction, Food and Beverage.

 

Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services.

 

The Company owns;

• Official Xiaomi Myammar,

• Official Gionee Myanmar,

• Black Canyon Coffee (Thailand Original),

• Beauty in the Pot, CANTON PARADISE,

• Bread and Toast,

• Hotel SS Aung Ban,

• Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

by Strong Source Holding Co.,Ltd on 10 March, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

Restaurant Manager

 • At Least 4 Years' Experience as Food and Beverage field
 • Good interpersonal and communication with Management and other
 • Familiarity with Payment system ( POS )
 • Computer Literacy
 • Good in English 4 skills
 • Strong leadership , Motivate and personal skills
 • Any graduate and other relative holder are preferred
by Strong Source Co., Ltd. on 18 March, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

Our Vision

To become a leading Hotels & Restaurants Business Group in Myanmar.

To be the benchmark company of IT and Mobile phone.

To be the benchmark company of construction & Real Estate in Myanmar. Our Mission

To create strong management team for each business units with experiences and skillful persons.

Innovation in all of our business units as a mean of attaining and sustaining leadership. 

Profitable growth through the best customer service, high quality products and innovation.

To build long-term client relationships based on mutual trust and respect with business partners.Quality

All our management efforts are directed toward informing people through business relation and media by providing skillful services and producing content of the highest quality. We’re equally committed to high standards of customer satisfaction in serving travelers, food lovers and mobile users and all others who buy the Company’s products and services.

Intrinsic Long-term Value

Our major responsibility toward shareholders is to increase the Company’s intrinsic value by growing earnings over the long term. We pay little attention to quarterly results, and we’re willing to sacrifice short-term gains for greater returns in the future.

Decentralization

Strong Source Holdings operates in a decentralized manner. While sharing common goals and values, each of the business units has its own identity, workplace culture and way of doing business. Division management is respo

Risk Taking

Finding better ways to serve customers, combat competitors and grow our businesses requires taking risks. This is especially true as the Company expands aggressively into digital applications and businesses. We know that not every new effort is going to succeed, but we don’t let fear of failure inhibit creative thinking. At the same time, we hate to make the same mistake twice. respo

Operating Efficiency

We take pride in running extremely lean and efficient operations that keep costs down without sacrificing our standards for quality.

Community

Strong Source Holdings aims to be a responsible corporate citizen, and there are many ways we contribute to the communities in which we do business.Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, many business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas. 

Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts, Construction, Food and Beverage.

Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services.

The Company owns;

Official Xiaomi Myammar,
Official Gionee Myanmar,
Beauty in the Pot,
CANTON PARADISE,
Hotel SS Aung Ban,
Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution. Career Development

Strong Source Holdings strives to be an exceptional place for people to work and a leader in hiring and promoting women and minorities. The Company actively promotes diversity. We operate on the basis of mutual respect for all employees, and insist on the highest ethical and professional conduct. Developing challenging careers is an important objective of the Company. We benefit from having many different kinds of business operations, offering a variety of growth opportunities within one corporate family. The Company also recognizes the importance of striking a balance between work and home life.  

by Strong Source Holding Co.,Ltd on 15 February, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

 • အခြေခံပညာ အထက်တန်းထိတက်ရောက်ဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။
 • ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
 • သွက်လက်ပြီး Customer Service အားစိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
 • ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်ကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
by Strong Source Holding Co.,Ltd on 15 February, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

ဘွဲ့ရ (သို့) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရပါမည်။

အသက် (၃၀) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။

Restaurant Supervisor/Asst; Supervisor ရာထူးဖြင့် အနည်းဆုံး (၂)နှစ် လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရပါမည်။

နေ့/ည အလှည့်ကျဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။

by Strong Source Holding Co.,Ltd on 15 February, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

 • အသက် ( ၂၀ ) မှ ( ၂၅ ) နှစ်အတ ွင်းရှိရမည်။
 • ပညာအရည်အချင်း ကန့်သတ်ချက်မရှိ။ ( လုပ်ငန်းက ျွမ်းကျင်မှုသာလိုပါသည် ။ )
 • သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စ ွာနေထိုင်ဆောင်ရ ွက်တတ်ရမည်။
 • အဖ ွဲ့အစည်းနှင့်လိုက်လျောညီထေ ွစ ွာဆောင်ရ ွက်တတ်ရမည်။
by LOTTERIA on 27 January, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

JOB DESCRIPTION

 • Take responsibility for the entire restaurant and operation and performance
 • Analyse and plan the sales and shift – including sales ,food control and staff control
 • Ability to manage not only restaurant operation but also operation staff
 • Ability to handle customers complaints and queries
 • Maintain standards of operation Manual and , hygiene and safety

 

Position Requirement

 • Any graduate
 • Minimum 3 years of experience in F & B field
 • Must have English four skills and Computer ( Microsoft – word , excel )
 • Good communication skills
 • Oversea experience as a F & B / Fast Food  manager/ supervisor is highly welcomed
 • Can work under pressure with positive attitude
by Strong Source Holding Co.,Ltd on 05 March, 2020

Lanmadaw, Yangon , Myanmar

Restaurant Manager

 • At Least 4 Years' Experience as Food and Beverage field
 • Good interpersonal and communication with Management and other
 • Familiarity with Payment system ( POS )
 • Computer Literacy
 • Good in English 4 skills
 • Strong leadership , Motivate and personal skills
 • Any graduate and other relative holder are preferred
Advertisement